Diễn đàn kỹ thuật điện tử

Phiên bản đầy đủ: Nguồn máy vi tính để bàn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
[Image: 217201003528511.jpg]

Bạn xem sơ đồ mạch điện và bảng hướng dẫn cách dùng các dây nối:
[Image: so-do-bo-nguon-1.jpg]

Bảng chỉ dẫn cách dùng dây nối

[Image: day-nguon-1.jpg]
[Image: day-nguon-2.jpg]
Nguồn sưu tầm