Đánh giá chủ đề:
  • 37 Vote(s) - Trung bình 3.03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đọc và ghi dữ liệu vào Flash ROM
Bài viết: #1
Bạn nào có tài liệu đọc gi dữ liệu vào Flash rom cho mình xin với. Có simple code thì càng tốt.
Trả lời
Bài viết: #2
Chào bạn, bạn muốn ghi dữ liệu vào Flash rom của MSP430? nếu là vậy bạn có thể xem code mẫu của TI.

//******************************************************************************
// MSP430G2xx3 Demo - Flash In-System Programming, Copy SegC to SegD
//
// Description: This program first erases flash seg C, then it increments all
// values in seg C, then it erases seg D, then copies seg C to seg D.
// Assumed MCLK 771kHz - 1428kHz.
// //* Set Breakpoint on NOP in the Mainloop to avoid Stressing Flash *//
//
// MSP430G2xx3
// -----------------
// /|\| XIN|-
// | | |
// --|RST XOUT|-
// | |
//
// D. Dang
// Texas Instruments Inc.
// December 2010
// Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
//******************************************************************************

#include <msp430g2553.h>

char value; // 8-bit value to write to segment A

// Function prototypes
void write_SegC (char value);
void copy_C2D (void);

void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
{
while(1); // If calibration constants erased
// do not load, trap CPU!!
}
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO to 1MHz
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1; // MCLK/3 for Flash Timing Generator
value = 0; // initialize value

while(1) // Repeat forever
{
write_SegC(value++); // Write segment C, increment value
copy_C2D(); // Copy segment C to D
_NOP(); // SET BREAKPOINT HERE
}
}

void write_SegC (char value)
{
char *Flash_ptr; // Flash pointer
unsigned int i;

Flash_ptr = (char *) 0x1040; // Initialize Flash pointer
FCTL1 = FWKEY + ERASE; // Set Erase bit
FCTL3 = FWKEY; // Clear Lock bit
*Flash_ptr = 0; // Dummy write to erase Flash segment

FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation

for (i=0; i<64; i++)
{
*Flash_ptr++ = value; // Write value to flash
}

FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit
FCTL3 = FWKEY + LOCK; // Set LOCK bit
}

void copy_C2D (void)
{
char *Flash_ptrC; // Segment C pointer
char *Flash_ptrD; // Segment D pointer
unsigned int i;

Flash_ptrC = (char *) 0x1040; // Initialize Flash segment C pointer
Flash_ptrD = (char *) 0x1000; // Initialize Flash segment D pointer
FCTL1 = FWKEY + ERASE; // Set Erase bit
FCTL3 = FWKEY; // Clear Lock bit
*Flash_ptrD = 0; // Dummy write to erase Flash segment D
FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation

for (i=0; i<64; i++)
{
*Flash_ptrD++ = *Flash_ptrC++; // copy value segment C to segment D
}

FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit
FCTL3 = FWKEY + LOCK; // Set LOCK bit
}
Chúc các bạn thành công!
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách