Đánh giá chủ đề:
  • 3 Vote(s) - Trung bình 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẽ code đèn giao thông ngã tư PIC16F877A CCS
Bài viết: #1
Chào các bạn hôm nay mình sẽ chia sẽ với các bạn code đèn giao thông ngã tư sử dụng PIC16F877A CCS !
Ảnh mô phỏng protues.
[Image: 2015-11-29_124909.png]
Đây là code chương trình.
#include <16f877a.h>
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(d)
#use fast_io(b)
#use fast_io©
#use fast_io(a)
#byte portd=0x08
#bit ra0=0x05.0 // Binh thuong
#bit ra1=0x05.1 // Gio cao diem
#bit ra2=0x05.2 // Ban dem
#bit ra3=0x05.3 // Nut chuyen che do
#bit rb0=0x06.0 // led1
#bit rb1=0x06.1 // led2
#bit rb2=0x06.2 // led3
#bit rb3=0x06.3 // led4
#bit rc0=0x07.0 // x1
#bit rc1=0x07.1 // v1
#bit rc2=0x07.2 // d1
#bit rc3=0x07.3 // x2
#bit rc4=0x07.4 // v2
#bit rc5=0x07.5 // d2
#define bat 1
#define tat 0
//--------------------------------
int m[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int num1,donvi1,chuc1;
int num2,donvi2,chuc2;
//---------------------delay-------------
void delay(int ms)
 {
  int a,b;
  for(a=0;a<ms;a++)
   for(b=0;b<50;b++)
    {
    }
 }
//-------------hien thi---------------------
void ht1(void)
 {
  int c;
  for(c=0;c<50;c++)
   {
   chuc1=num1/10;
   donvi1=num1%10;
   output_d(m[chuc1]);
   rb2=bat;
   delay(10);
   rb2=tat;
   output_d(m[donvi1]);
   rb3=bat;
   delay(10);
   rb3=tat;
   chuc2=num2/10;
   donvi2=num2%10;
   output_d(m[chuc2]);
   rb0=bat;
   delay(10);
   rb0=tat;
   output_d(m[donvi2]);
   rb1=bat;
   delay(10);
   rb1=tat;
   }
 }

void main(void)

 {
 set_tris_d(0x00);
 set_tris_b(0xff);
 set_tris_c(0x00);
 set_tris_a(0xff);
 output_d(0xFF);
 rc0=tat;
 rc5=tat;
 rc1=tat;
 rc2=tat;
 rc3=tat;
 rc4=tat;
  while(true)
   {
///--------------che do binh thuong -----------------   
   if(!ra0)
   {
   delay_ms(100);
   while(!ra0)
   {
   binhthuong:
    num1=35;
    num2=30;
    do
    { 
     set_tris_b(0x00);
     rc0=bat;
     rc5=bat;
     rc1=tat;
     rc2=tat;
     rc3=tat;
     rc4=tat;
     ht1();
     num1--;
     num2--;
    }
                  while(num2!=0);
                  num2=num1=5;
                  do
                   {
                   set_tris_b(0x00);
                   rc1=bat;
                   rc5=bat;
                   rc0=tat;
                   rc2=tat;
                   rc3=tat;
                   rc4=tat;
                   ht1();
                   num1--;
                   num2--;
                   }
     while(num2!=0);
     num1=30;
     num2=35;
     do
     {
     set_tris_b(0x00);
     rc2=bat; 
     rc3=bat;
     rc0=tat;
     rc1=tat;
     rc4=tat;
     rc5=tat;
     ht1();
     num1--;
     num2--;
     }
                   while(num1!=0);
                   num1=num2=5;
                    do
                     {
                   set_tris_b(0x00);
                   rc2=bat;
                   rc4=bat;
                   rc0=tat;
                   rc1=tat;
                   rc3=tat;
                   rc5=tat;
                   ht1();
                   num1--;
                   num2--;
                      }
                  while(num1!=0);
                  goto binhthuong;
    }
    }
//---------------gio cao diem--------------------------    
   if(!ra1)
   {
   delay_ms(100);
   while(!ra1)
   {
    caodiem:
    num1=60;
    num2=55;
    do
    { 
     set_tris_b(0x00);
     rc0=bat;
     rc5=bat;
     rc1=tat;
     rc2=tat;
     rc3=tat;
     rc4=tat;
     ht1();
     num1--;
     num2--;
    }
                  while(num2!=0);
                  num2=num1=5;
                  do
                   {
                   set_tris_b(0x00);
                   rc1=bat;
                   rc5=bat;
                   rc0=tat;
                   rc2=tat;
                   rc3=tat;
                   rc4=tat;
                   ht1();
                   num1--;
                   num2--;
                   }
     while(num2!=0);
     num1=55;
     num2=60;
     do
     {
     set_tris_b(0x00);
     rc2=bat; 
     rc3=bat;
     rc0=tat;
     rc1=tat;
     rc4=tat;
     rc5=tat;
     ht1();
     num1--;
     num2--;
     }
                   while(num1!=0);
                   num1=num2=5;
                    do
                     {
                   set_tris_b(0x00);
                   rc2=bat;
                   rc4=bat;
                   rc0=tat;
                   rc1=tat;
                   rc3=tat;
                   rc5=tat;
                   ht1();
                   num1--;
                   num2--;
                      }
                  while(num1!=0);
                  goto caodiem;
    }
    }
    
//-------------------ban dem---------------
   if(!ra2)
   {
   delay_ms(100);
   while(!ra2)
   {
                   dem:
                   rc4=bat;
                   rc1=bat;
                   delay_ms(1000);
                   rc4=tat;
                   rc1=tat;
                   goto dem;
   }
   }
//---------------------- ket thuc chuong trinh ----------------------
   }
 }  
[font=Times New Roman]- Link download project Click here

Trả lời
Bài viết: #2
mình xem k hiểu gì cả 16
tủ lạnh giá rẻ http://www.vatgia.com/355/tu-lanh.html
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách